Generalforsamling

Torsdag den 4. april 2024

kl. 19.30 


Medlemskort skal fremvises ved døren.Vedtægter og regnskab ligger fremme på dagen og kan gennemlæses fra kl. 19.00.


Forslag til dagsordenen samt kandidater til bestyrelsesposter, skal være

bestyrelsen i hænde - 8 dage før generalforsamlingen afholdes

(Den 28. marts 2024 kl. 12.00 til sekretæren: britt.sch@gmail.com)


Dagsorden:


1) Valg af dirigent, 2 stemmetællere og 1 referent.


2) Formanden fremlægger bestyrelsens beretning for det forgangne år.


3) Kasseren/revisoren fremlægger det reviderede regnskab som forelægges til
     godkendelse, samt budget for det kommende år.


     Revisor Ib Schwensen vil gennemgå regnskabet og besvare spørgsmål.          


4) Fastsættelse af kontingent.


5) Behandling af indkomne forslag.


6) Valg af formand for 2 år vælges i lige år:
     Almer Simonsen: er villig til genvalg.

 

7) Valg af kasserer for 2 år vælges i ulige år.


8) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år vælges i lige år:
     Uffe Andersen: ønsker ikke genvalg.

     Kim Carlsen eller Tenna Winther: er villig til at indtræde.
     Britt Simonsen: er villig til genvalg.


9) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år vælges i ulige år.  

      

10) Valg af 2 suppleanter vælges for et år:
   1) Kim Carlsen eller Tenna Winther: er villigt til genvalg

   2) Arne Mølle: er villig til at træde ind.


11) Valg af 2 bilagskontrollanter vælges for et år.
1)
2)


12) Eventuelt.


Venlig hilsen den siddende bestyrelse:

Almer Simonsen, Tom Lorentzen, Britt Simonsen, 

Janne E., Jan Kjærgaard, Erik Sørensen, 

Kim Carlsen og Tenna Winther Medborger - Kultur og Forsamlingshus Huset40
HUSET40 Hovedgaden 40 4654 Faxe Ladeplads.
almersimonsen@gmail.com tlf: 5190 3311