Borger og Erhvervs foreningens historie

Huset40 ejes af Faxe Ladeplads Borger & Erhvervsforening, men drives af foreningen Huset40.

Huset40 blev stiftet d. 22/11 2018 på en ekstraordinær generalforsamling.

BEF overdrager d. 31/12 2018 brugsretten til foreningen HUSET, som til gengæld forpligter sig til at holde bygningen i forsvarlig stand, og drive HUSET som Forsamlings-og Kulturhus med ret til værelsesudlejning. Denne brugsret kan ikke ændres så længe foreningen HUSET overholder disse forpligtigelser. Foreningen HUSET afholder herefter alle udgifter til drift og vedligeholdelse. 

Her kan du læse om en gammel driftig forening der i 2013 tilbagekøbte den gamle bygning, som de i 1894 selv havde bygget.

Borger- & Erhvervsforeningen blev stiftet i 1894 i Faxe Ladeplads, som samlingspunkt og igangsætterforum. En mulighed for lokale borgere og erhvervsliv, hvor de kunne mødes, diskutere problemer og muligheder - og gøre noget aktivt.

Historien om udviklingen i Faxe Ladeplads er på mange måder også historien om Borger- & Erhvervsforeningen:

Kalkbruddet i Faxe voksede sig stort hen mod midten af 1800 tallet. Industrialiseringen var i fuld gang og kalk er en råvare der indgår i mange vigtige produkter, eksempelvis cement og tandpasta.

Men kalk er tung, så med datidens transportmidler var det nemmere at transportere til vands i stedet for til vands.

Planlæggerne i kalkbruddet havde sikkert haft øje for mulighederne i Faxebugten. Så i 1840'erne blev der anlagt 2 udskibnings­broer i det lille fiskerleje ved Faurby. I løbet af de næste 20 år voksede trafikken, og der blev bygget 2 egentlige havneanlæg.

Arbejderne ved havnen slog sig ned med deres familier, og med dem kom der handlende og håndværkere til Faxe Ladeplads, som havneanlægget efterhånden blev kaldt.  Den nye lille by voksede op i bugtens inderste hjørne, netop der, hvor sandstranden lå beskyttet af skovklædte klinter.

Livsformen ændrede sig samtidig og naturelskende sommergæster begyndte at holde ferie i byen.

1894 - 1935

I 1894 var byens udvikling så vidt, at det var nødvendigt at skabe uddannelsesmuligheder for de unge lærlinge. Det førte til at 20 aktive borgere besluttede at stifte Fakse Ladeplads Håndværkerforening. Den 20. oktober blev der holdt stiftende generalforsamling på Hotel Fakse Ladeplads. Bestyrelsen bestod af malermester Wollenberg, tømrermester Nielsen, 1. lærer, Ellert, og snedkermester Olausen.

Driftige handlende og håndværkere havde brug for at avertere i hele lokalområdet, så foreningen startede annonceavisen, Faksebugten. Bagermester Victor Jensen var primus motor. Efter nogle år blev bladet bortforpagtet, men da det stadig udgives er det en af Danmarks ældste annonceaviser.

Gadebelysning var ikke almindelig. Den fremsynede forening tog initiativ til et gadebelysningsselskab. 15 petroleumslygter blev opsat, men snart efter kom der elektrisk lys. SEAS blev stiftet i Karise netop på denne tid.


1916. En teknisk skole var der behov for, til uddannelse af moderne håndværkere.                 Da bygningen på hjørnet af Klintevej brændte ned til grunden indkaldte Borger & Håndværkerforeningen til en ekstraordinær generalforsamling for at få bygget den tekniske skole. Grunden blev købt for 2.500 kr. og indhegnet. Staten ydede et tilskud på 15.300 kr. og foreningens medlemmer stillede 11.300 kr. til rådighed som rentefrit lån. I august 1918 startede byggeriet og inden nytår var skolen klar til indvielse.

1920. Mindesten. Et symbol for genforeningen og at byen altid har været udadvendt. Det var vigtigt at markere, at det gamle land var kommet tilbage.

1923. Efterhånden var der mange ældre i byen. Det krævede penge. Noget måtte der gøres. Foreningen tog udgangspunkt i de populære skovfester og nedsatte en festkomité. Den 29 – 30. juli 1923 blev der holdt Turist- & Hånd­værkerdag i skoven ved siden af Sømands­hjemmet. Det enorme arrangement indebar at 55 lokale håndværkere udstillede det bedste, de formåede, samtidig med at gøgl og optræden tryllebandt de mange markedsgæster. Festen gav så store indtægter, at pengene måtte bæres til banken i mælkejunger; 35.000 kr. blev det til. Derefter besluttede sognerådet at yde resten til opførelsen af alderdomshjemmet på Faksevej. Et af de udstillede kunstværker eksisterer stadig. På Hylleholt skole hænger de malede friser af malermester Kay Henriksen, der forestiller byen i 2 tidsperioder.

1935. At fejre jul greb om sig, og juletræer blev moderne. I 1935 tog foreningen initiativ til at byen fik sit første store juletræ på Gefions­pladsen. Og Hylleholt skoles drengekor sang salmer de sidste 2 søndage inden jul i kirken. 30'ernes store arbejdsløshed ramte ikke så hårdt her.
Men så kom 2. verdenskrig og fokus blev flyttet til de nære ting. Borger & Håndværkerforeningen medvirkede til at roklubben Viking, blev stiftet. Men den stod ikke bare for sport. Flere gange arrangerede dens medlemmer dilettantforestillinger.

1957 - 1999

1957. Foreningen sørgede for, at der kom en bank til byen. Sognerådet havde valgt at flytte sine aktiviteter fra Teknisk Skole. Samtidig betød specialiseringen af lærlingeuddannelserne at byen ikke længere kunne fastholde uddannelsen.

1965. Bygningen blev solgt til banken. Det store overskud fra salget betød, at nye tiltag kunne fremmes. Pasning af småbørn havde der længe været behov for, så nu gik foreningen ind i sagen om Fakse Ladeplads Børnehave. Det endte med at kommunen byggede den.

Svære tider var dog på vej.

Kalkbruddet og havnen beskæftigede ikke længere så mange. Og da nye ferieformer med charterrejser for alle brød igennem, blev danske badesteder på ganske få år tømt for gæster. Fakse Ladeplads var ingen undtagelse. Én for én lukkede næsten alle de 68 butikker fra byens blomstringstid. Men Borger- & Håndværker­foreningen gav ikke op. Den nye danske velstandsbølge betød, at sejlsport blev mere almindelig. I det ene havnebassin var der basis for at etablere en flot ny lystbådehavn og foreningen engagerede sig i at opføre servicebygningen.

1977. Badestranden var også stadig et trækplaster. Sammen med kommunen købte foreningen derfor i 1977 området omkring flagstangen på stranden for at udlægge det til rekreative formål. Byens grønne miljø blev beskyttet.

1990. Foreningen deltog både med håndkraft og penge med at plante træer rundt omkring i byen. ”Den der planter et træ, skal leve længe,” siger man.

Blomsterudsmykningen på Hovedgaden og Faxevej om sommeren, er også en af foreningens aktiviteter.

Nye kreative tiltag blev sat i værk. Foreningen arrangerede bl.a. de landskendte kaffeborde, der hver lørdag i sommer­månederne trak mange gæster til byen – i 15 år!

1998. Borger- & Håndværker­foreningen støttede den nye forening, Fakse Ladeplads Miniby.   En kreds af tidligere håndværkere ønskede at vise, hvordan byen så ud i perioden 1900 – 1920.

1999: Foreningen startede med at arrangere underholdende sommeraktiviteter i Lunden. Der er blevet holdt "Familiens dag" , "Gademusikfestival" og "Børne­loppe­marked" og meget, meget mere.

2000 - 2007

2000. Minibyen og Borger og Erhvervsforeningen gik sammen og startede Faxe Ladeplads Minipark. Den består af Miniby, Minigolfbane og Blomsteranlæg. Her kan ses mange små fine huse i størrelses­forholdet 1/10 på Havnevej bag bowlingbanen. Ved et spændende samarbejde lykkedes det også at få opført et nyt, men helt originalt bindings­værkshus i samarbejde med EUC i Haslev i 2004. Frivillige passer området, hvor man kan hygge sig i caféen og spille minigolf, mens de yngste boltrer sig på legepladsen.

Da ønsket om at reetablere et seværdigt bymiljø voksede stærkt, gik foreningen ind i samarbejde med kommunen. Målet er at skabe en smuk by og bevare de mest karakteristiske bygninger

Det berømte kræmmermarked:

I weekenderne om sommeren, er der kræmmermarked i Lunden med gratis musikarrangementer på udvalgte lørdage.

Rivierafesten:

Foreningens medlemmer og andre lokale frivillige er meget aktive i gennemførelsen af den store ”Rivierafest” med dens traditionsrige aktiviteter. Rivierafesten foregår i juli måned.

Mulighederne i Faxe Ladeplads:

Faxe Ladeplads er i kontinuerlig udvikling og vi har fantastiske muligheder. Vi bor i et af de smukkeste områder på Sjælland. Cyklisterne på Marguritteruten kører igennem byen. Vi har en attraktiv sandstrand, vidunderlige skove og et rent miljø. Moderne trafikforbindelser kan føre os direkte til hovedstads­området på en time. 

I løbet af de kommende år vil byen forhåbentlig få en fin havneudvidelse og en ny attraktiv og moderne badeplads.

I 2007 ændredes navnet til Faxe Ladeplads Borger- & Erhvervsforening i forbindelse med kommunesammenlægningen.

Beretning fra 2008


Vi startede årets møder med kommunen og kontaktudvalget for detailbranchen den 4. februar, hvor vi rykkede for en afgørelse på de forslag til tilskud til de 4 store bysamfund, der var fremsat i 2007. Kommunen forklarede, at der skulle afholdes et fællesmøde mellem Teknik & Miljøudvalget og Erhvervs- & Kulturudvalget - herefter tager man stilling til sagen. Kommunen oplyste, at der er problemer med den fremtidige juleudsmykning. Da der fra 2008 skal være HFI relæ foran al sådan belysning må det ikke mere køre sammen med vejbelysningen.

Der har efterfølgende været afholdt flere møder med Faxe Kommune og SEAS omkring dette problem, som hvis det skulle løses rigtigt ville koste omkring 1½ million Kr. I Faxe Ldp. blev installationen klar få dage før vi skulle tænde juletræet.

Den 6. marts var det Faxe kommune som havde indkaldt til en konference med henblik på at lave en strategi for vækst i Faxe kommune. Ud fra de fremkomne forslag blev der nedsat nogle arbejdsgrupper, som skulle arbejde videre med forslagene. Én gruppe arbejder med Image- turisme og bosætning. Én anden gruppe arbejder med Erhvervsudvikling. Én tredje gruppe arbejder med infrastruktur. Én fjerde gruppe arbejder med tværregionalt samarbejde. Den sidste gruppe arbejder med landdistriktudvikling. Foreningens formand har været med i den sidste gruppe, som på 4 møder bl.a. har arbejdet med naturlegepladser - etablering af cykelruter – samling af bylav og lokalforeninger.                                                                   For at få samlet de sidste er der indkaldt til et møde den 14. april.

Foreningens bestyrelse har deltaget i et planlægningsmøde om det nye kloaksystem, som er lavet langs stranden og ved roklubben, som skal være med til at aflaste systemet når der kommer store regnskyl, og derved reducere det spillevand som løber ud i Faxebugt med helt op til 80 %.

Vi henvendte os i april 2008 til kommunens vej og park angående legepladsen på Pilevænget, som er i en enorm dårlig stand. Den trænger til maling og der er farlige søm og skruer man kan rive sig på. Vi vedlagde et tilbud fra Legepladsfirmaet Indu, som opstiller sponsorerede legepladser, men der er endnu ikke sket noget.

Erhvervssamarbejde
Samarbejdet med de andre erhvervsforeninger udmøntede sig i 2008 til etableringen af Faxe Handelsråd, som består af Haslev Handelsstandsforening – Faxe Erhvervsforening – Karise Håndværker- og Borgerforening – Faxe Erhvervsråd og faxe Ladeplads Borger & Erhvervsforening.
Der er etableret en bestyrelse med en eller to medl. fra hver forening. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.
Vi har betalt 1.500 kr. til opstart og 2.250 kr. i kontingent.
Foreløbig har rådet arbejdet med. Etablering af julebelysning – Blomsterudsmykning – Flagallè – renholdelse af byer m.m. – elforsyning og økonomi ved arrangementer – tilladelser til arr. – offentlige toiletter.
Der har været afholdt et kompetenceudviklingsforløb for ledere og medarb. I detailhandelen i Faxe.

Den 8 marts deltog foreningens formand i årsmødet hos Landsforeningen for Landsbysamfund, hvor der bl.a. blev talt om etablering af lokalråd rundt om i landet.
Efterfølgende indkaldte vi alle kendte foreninger i Faxe Ladeplads til et møde, med henblik på at etablere et lokalråd for vores by. Flere af de deltagende foreninger foreslog at BEF stadig var det organ som skal varetage byens interesser over for kommune og Region.

Den 22. januar 2008 uddelte vi vores første forskønnelsespris, som består af et diplom og en check på 1000 kr. Den gik til Toldbodvej nr. 7 som har restaureret huset meget smukt. Vi mistede dog et medlem på sagen, da Arne Aasbjerg mente man ikke kunne give en pris til et hus som tidligere var i ren mursten og som nu er pudset, men det kan ikke lade sig gøre at føre et pudset hus tilbage oprindelsen.

Aktiviteter:


Kræmmermarkedet i Lunden startede lørdag den 3. maj og kørte hver weekend indtil søndag den 28. september. Der har kun været tre "0dage" altså ingen kræmmere. Der har i alt været 789 kræmmere, det højeste antal på en dag var 39 og det laveste 7. Det har i alt givet 39.650 kr. heraf ½ direkte til os 19.825 kr. + 1/3 af resten – udgifter til driften.

Vi prøvede med Torvedage hver anden lørdag. Vi startede lørdag den 24. maj og sluttede den 30. august + lørdagen til Rivierafesten.

Faxe Ladeplads Minipark.
Miniparken åbnede pinselørdag den 10. maj og lukkede efter efterårsferien. Der har været noget færre besøgende i 2008 end de tidligere år, men vi havde også skåret i åbningstid og dage. Der har også været nogle problemer med at bemande parken. Der har været 1146 som spillede minigolf - 452 som så på minibyen og 324 som både spillede minigolf og så miniby. Der har i alt været en omsætning på 52.675 kr. Desværre har vi måttet sige farvel til Ove som er død og Svend Åge som fik en blodprop i hjernen.

Gademusikfestival
Lørdag den 21 og søndag den 22. juni afholdt vi gademusikfestival

Rivierafest
Rivierafesten havde i 2008 halvtresårs jubilæum, derfor havde vi i snit lagt 10 % på alle aktiviteter.
Det forløb på trods af de dårlige vejrudsigter rimeligt, men vi må konstatere, at uanset hvor meget vi laver af aktivitet og hvilke kunstnere som underholder, er fremmødet og indtjeningen nogenlunde den samme. Det bevirkede at årets fest gav underskud. Det hjalp dog, at vi havde sparet lidt op og fået et tilskud fra Faxe kommune, så der alligevel kunne udloddes et beløb på XXX kr. til klubberne

Børnekræmmermarked
Lørdag den 9. august havde vi børnekræmmermarked. Her var det gratis for børnene at deltage. 16 børn var mødt op med deres brugte legetøj m.m.

Halloween
Den 28. oktober fejrede vi halloween i samarbejde med kirken. Det var så heldigt at det var samme dag TV 2 filmede til "Vis mig din landsby" så vi fik en fin reklame. Der var mødt pænt med børn og forældre frem og mange havde gjort meget ud af udklædningen.

Ildsjælekonference
I samarbejde med Region Sjælland var foreningens formand med til at arrangere en ildsjælekonference på Faxe Vandrehjem. Der var tilmeldt 80 deltagere ildsjæle fra hele regionen, som fik et par gode dage med indspark til at lave aktiviteter og udveksle erfaringer.

Juletræ
Juletræet var som sædvanligt en stor succes. I år var Jørn julemand og Kondi spillede.        Som noget nyt havde spejderne fået lov til at sælge juletræer og der blev uddelt godteposer. Desværre væltede træet i en decemberstorm, men det kan jo så være, at vi får lavet røret i jorden ordentligt.

Erhvervssamarbejde
Vi har i 2008 haft et godt samarbejde med de andre erhvervsforeninger, hvilket udmøntede sig til starten på Faxe Handelsråd.

Nye Erhvervsdrivende
Vi har oplevet det positive, at der er startet 4 nye butikker i byen. En slikbutik, en blomsterbutik og en negleklinik på Hovedgaden samt Helse By Helse Små Glæder på Faxevej.
Desværre har vi også måttet sige farvel til murer Niels Olsen, som valgte at sælge og gå på efterløn.

Radio Østsjælland
Som de andre år har vi kørt en radioudsendelse i Radio Østsjælland en gang om måneden på en ½ time, hvor vi kunne fortælle om de ting der skete i byen.

Kulturhus
Der det ikke er lukkedes at overtage nogen af de egnede bygninger i byen, valgte vi selv at bruge nogle af de indsamlede midler til at lave et kulturhusprojekt. Vi holdt nogle møder med et arkitektfirma fra Køge, som så udarbejdede et projekt til et nyt kulturhus.                         Faxe Kommune havde stillet en grund bag Lunden på 2500 m2 til rådighed og vi havde indledt et samarbejde med dels Faxe Ladeplads Miniby som ønskede et nyt værksted på ca. 150 m2 og dels Faxe Ladeplads Havn som skulle bruge en varmestue og toilet til deres båd-opbevaring.

Den 8. december fik vi så en henvendelse fra Palle fra bowlinghallen, som var interesseret i at sælge bowlinghallen. Vi satte derfor det første projekt lidt på standby, da dette projekt syntes at være lettere at realisere. Vi arbejder nu i samarbejde med Faxe Ladeplads Miniby på dette projekt.
Første fase er at stifte Faxe Ladeplads Medborgerhus, etablere nogle vedtægter, vælge en bestyrelse og lave en aftale med Palle. Vi har både en advokat og en revisor med på sidelinjen.

Vis mig din Landsby
Det lykkedes os igen at få TV 2 til at tage os med i udsendelsesrækken om "Vis mig din landsby".  Det blev en fin reklame for byen, hvor vi fik vist Miniparken – Meginjolleprojektet – vores rulleskøjte og skaterbane og vores Halloween arr. Udsendelsen blev vist med 10 min fra kl. 19.50 til 20.00 om tirsdagen og kl. 11.00 til 11.30 om onsdagen, så det var i alt 40 min. Vi fik om byen.

Vi har desværre måttet sige farvel til 2 af vores aktive medlemmer Jørgen Aundal som har været kasserer og meget aktiv på Rivierafesterne og Ove Madsen som var aktiv med at passe Miniparken begge døde i 2008. Ære være deres minde.

Beretning fra 2009

Året 2009 har som sædvanligt været et travlt år for BEF.

Året startede med et møde med Faxe kommune angående brugen af Lunden. På et formøde i 2008 havde kommunens Park & Vej lagt ud med et beløb på 10.000 kr. i leje, mens deres advokat kun mente vi skulle betale et symbolsk beløb. Nu hvor de havde været i tænkeboks, og advokaten i mellemtiden var holdt op, blev vi præsenteret på en leje på 4.550 kr. På trods af mange protester var de ikke til at få ændret dette krav. Så efter aftale med Rivieraudvalget besluttede vi at betale, men at tage sagen op med politikerne på et senere tidspunkt. Det gjorde vi så lige efter valget, hvor samtlige nye politikere fik et brev.

Kulturhus:

Så havde vi i slutningen af 2008 fået en henvendelse fra Palle Olsen om overtagelse af bowlinghallen. Den 14. jan. havde jeg et møde med Casper Toftholm om projektet.             Han syntes det var en god ide og ville bakke det op. Jeg undersøgte og havde et par møder med Bowlinghallen i Haslev mht. hvordan det kørte dér. Vi havde så et møde den 11. feb., hvor vi fik nedsat en arbejdsgruppe bestående af folk fra Minibyen og BEF til at arbejde videre med sagen. En arkitekt og Christian havde lavet tegninger og et tilbud på, hvad det ville koste at lave bygningen om til vores planer ca. 1 mio. kr. Der blev udarbejdet forslag til vedtægter og den 24. feb. havde vi et møde med Anders Elverdam, som havde lovet at bistå med det juridiske. Vi har haft et par møder med Palle Olsen om betingelser for overtagelse og pris.      Vi enedes om en pris på 6.100.000 kr. og Bowlinghallen på hånden indtil april 2010. Vi skulle så tag den derfra, og se hvor mange penge vi havde fået rejst. Vi havde fået en lokal revisor til at udarbejde et driftsbudget. Men af uforklarlige grunde trak det hele tiden ud med at få vedtægterne på plads, så vi kunne få startet den forening, som skulle ansøge om penge til projektet.                                                                                                                              I mellem tiden kom arbejdstilsynet med et påbud, om ekstra sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med maskineriet til bowlingbanerne. Noget som kunne løbe op i ca. 400.000 kr.      I oktober trak Minibyen sig så fra projektet, og vi vurderede, at tiden var løbet fra os, og vi havde ikke kræfter til selv at gennemføre projektet.

Livsstilsmesse:

Den 17. jan. afholdt vi Livsstilsmesse efter et forslag fra Anni Lunde. Det blev en kæmpe succes, selv om der var et prof. foretagende som arrangerede noget i Faxe Hallen weekenden efter.                                                                                                                                  Vi havde 44 tilmeldte udstillere med et meget bredt udbud som f.eks. beklædning – øl – vin – boligindretning – rejser – alternativ behandling – kunst – havestuer m.m.                                 Vi havde over 500 besøgende, og alle var meget tilfredse med arrangementet.                        Vi havde fået den gode ide, at udstillerne skulle sponsorere nogle præmier, som vi så trak lod om hver time på engangsbilletten. Det holdt publikum i hallen noget længere tid.                    På trods af vi havde kalkuleret med et underskud, gav messen et overskud på ca. 12.000 kr.

Radio Østsjælland:

Også i 2009 har vi støttet Radio Østsjælland, og den anden lørdag i måneden fra 1. marts til 1. oktober har vi lavet et ½ times program om Faxe Ladeplads.                                                   Det tætte samarbejde med radioen gør, at de altid er flinke til at reklamere for vores arr.

Kræmmermarked:

Lørdag den 2. maj startede det årlige kræmmermarked i Lunden, og nu var det BEF der alene stod for det. Da Viking havde trukket sig fra Rivierafestudvalget og det er os som har alt arbejdet med at skrive ud – opkræve penge – passe toiletter og rydde op.

2009 har været et rekord år Der har i alt været 941 kræmmere og det har givet 42. 965 kr.  Der har også kun været 2 stk. 0 dage, hvor der ikke har været nogen kræmmere.          Højeste antal kræmmere var den 27. juni med 41.                                                                Til sammenligning har vi 46 til Rivierafesten

Frysehus Poppelvej 4:

Så er BEF igen blevet husejere. Vi har lavet en købsaftale med Cykel Kurt om overtagelse af det gamle frysehus på Poppelvej nr. 4, til overtagelse den 1. maj 2010. Købspris 69.000 kr.

Huset er på 25 m2 og der er 146 m2 grund til. Huset skal bruges til depot for al vores materiel, som i øjeblikket er anbragt i en skurvogn og en container i Lunden, men her der ikke meget plads da de også rummer alt grejet til Rivierafesten.

Flag:

Faxe kommune er begyndt at bestille flagallé ved alle valghandlinger. Det giver os et problem med flag ved skolen. Der mangler også flaghuller efter renoveringen af Gefionpladsen, og de huller vi har bliver hurtigt fyldt med jord og skidt.                                                                  Vi har derfor tilbudt kommunen, at hvis de laver nogle flere huller og udskifter med rør med låg, vil vi fremover sætte flag op gratis.       Vi bliver selvfølgelig nødt til at købe nogle nye flag, men kan så lave flagallé både på Hovedgaden og Faxevej.

LAG:

LAG er rigtig begyndt at uddele penge til gode formål i kommunen. Vi har i 2009 uddelt ca. 716.000 kr. til bl.a. Teestrup 4 H 100.000 til klubhus – Hessede skov 100.000 kr. til restaurering af den gamle botaniske have – Faxe Handelsråd 247.500 til Eventkalender – Tågerup Gl. skole 115.465 kr. til nye stole, en handicap rampe og renovering af facaden – 181.100 til Gønge arr. i Faxe i 2010.

Kulturkonference:

Den 26. oktober deltog vi i en kulturdebat inviteret af Faxe kommune.                         Formålet var at skabe dialog og debat om kulturlivet i kommunen, møde andre kulturaktører og evt. skabe netværk.                                                                                                     Steffen Gulmann fra 11 Citydesign kom med et inspirerende oplæg til baggrundsmaterialet til den nye kommuneplan.                                                                                                        På mødet kunne man møde medlemmer af kulturudvalget og medarbejderne i kulturforvaltningen.

Landdistriktudvalg:

Vi har deltaget i et landdistriktudvalg nedsat af Faxe Kommune, hvor vi bl.a. har arbejdet med cykelruter – naturlegepladser og samling af landsbyer i et Landsbyforum.                            Efter at have indkaldt alle landsbyråd – lokalråd – borgerforeninger m.m. i hele Faxe Kommune til et orienterende møde, hvor vi havde inviteret Peter Lund Hansen fra Lundby til at fortælle om processen i Vordingborg kommune den 19. maj, lykkedes det på et møde den 24. sept. at få startet et landsbyforum, som består af følgende byer: Terslev – Karise – Ulse – Skuderløse – Faxe Ladeplads Leestrup – Roholte.                                                                                    Man har talt om mange emner der er vigtigt for livet på landet bl.a. Bogcafeer, bustrafik og høstbal.

TV 2 Øst:

Efter vores deltagelse i ” Vis mig din Landsby” har vi fået en god kontakt til TV 2 Øst. Det afstedkom en henvendelse om at arrangere en udsendelse den 11. maj af ”mit kæreste eje” som blev holdt på Hylleholt skole i blok B. Man må sige at borgerne bakkede helt op om arrangementet. Vi måtte sætte mange flere stole op end vi havde forventet, så der var stopfuldt. TV 2 indspillede hele 3 programmer den aften.

Faxe Ladeplads Minipark:

Faxe Ladeplads Minipark åbnede 21. maj. Desværre har vi mistet nogle af vore frivillige hjælpere, hvilket gjorde at vi måtte sætte åbningstiden til nogle færre timer. Det kunne man godt mærke på besøgstallet som i 2009 blev:                                                                Minigolf 1454 gæster - Miniby 1185 gæster - I alt 2152 gæster. Omsætningen blev 57.549 kr.

Inden åbningen havde vi fået skiftet 3 forhindringer - bl.a. møllen var blevet udskiftet.           Terrassen er blevet overdækket .

I Minibyen er der kommet en stor lade i kalksten, stationsbygningen samt en del af hotellet.

Den 4. september afholdt vi det årlige hyggemøde, som på grund af vejret var flyttet til blok B på Hylleholtskole.

Den 28. august havde vi besøg af fødevarekontrollen, som intet havde at bemærke og gav os smilende smiley.                                                                                                                  Vi har søgt om spiritusbevilling så vi kan sælge øl og vin, man det er en lang proces, og jeg skal som bestyrer op til en prøve før det lykkes.

Strandrensning:

Den 13. juni havde vi i samarbejde med Faxe kommunes miljø afd. arrangeret strandrensning. Dejligt at se et pænt fremmøde.                                                                                              De lokale institutioner benyttede lejligheden til at rense byen - godt at børnene lærer at passe på omgivelserne.

Handelsrådet:

Der har været afholdt en del møder i handelsrådet, dels med Faxe kommune og borgmesteren, men også om hvad handelsrådet ellers skal tage sig af. Det er blevet vedtaget, at vi en gang om året skal lave et fælles arrangement for hele kommunen.

Vi har fået lavet en fælles aktivitetskalender for hele kommunen, som er blevet husstands omdelt med tilskud fra LAG og Faxe kommune.

Vi har haft møde med Faxe kommune og debatteret den nye kommuneplan.

I år var vores tilskud fra kommunen 20.000 til Faxe Ladeplads.

Rivierafest:

Årets Rivierafest havde store start vanskeligheder, bl.a. fordi Viking havde trukket sig ud og lige pludselig havde kommunen bestemt at vi skulle betale 4.550 kr. i leje for Lunden.           Kommunen havde også sendt os en regning på 6.000 kr. for vandafledning for 2008.     Samtidig havde Royal Unibrew besluttet at vi nu skulle betale leje af udskænkningsvogne, kølevogn og fadølsanlæg. Således skulle vi af med 15.000 kr. inden vi solgte den første øl.

FLI og B & E besluttede dog trods alle problemerne at afholde festen. Det blev i en lidt skrabet udgave uden det lille telt men med vores egen 10 x 5 m pavillon.                                     Festen forløb nogenlunde men man kunne godt mærke, at Viking folkene og den erfaring de havde med flere af opgaverne, manglede.

Flere af de optrædende havde også sat priserne op, så det foreløbige overskud blev på ca. 2.000 kr. Vi mangler dog at betale regningen på el, vand og vandafledning.                            Da vi var udsat for hærværk (nogen skar vandslangen til toiletterne over og vandet fossede ud i skoven i mange timer) bliver det nok en stor regning.

På grund af resultatet har FLI trukket sig fra Festen i 2010.

Ildsjælekonference:

I weekenden 19. – 20. september deltog foreningens formand i en ildsjælekonference, indbudt af Region Sjælland. Det foregik i Karrebæksminde.                                                              Der var foredrag og debat om udvikling i Landdistrikter. Der var dannelse af netværker og udveksling af ideer om arrangementer.

Butikker:

Desværre har vi efter nogle år med udvidelse af butikkerne i byen oplevet flere lukninger her i 2009. Det drejer sig om Annettes Butik 2 – slikbutikken – Bentes Blomster og en af vore damefrisører er også stoppet.

Udvidelse af lystbådehavnen:

Vi har 2 gange været til møde med Faxe Ladeplads Lystbådehavn om udvidelse. Havnen er blevet for lille, der mangler ca. 7o faste pladser. Ønsket er at etablere en integreret havn med mange brugere.                                                                                    Havneudvidelsesudvalget har arbejdet et år med planerne, som nu er medtaget i den nye kommuneplan. Ansøgningen er også behandlet af Kystdirektoratet, hvor eneste udestående for en endelig godkendelse er en Strømningsanalyse.

Gademusikfestival:

Gademusikfestivalen blev ikke afholdt i 2009. Vi har nu ændret konceptet, så i stedet for én dag 2 steder bliver det bliver det 5 lørdage i Lunden.

Halloween:

Vores Halloween arr. som er i samarbejde med kirken, forløb godt. Vi startede i FLI`s lokaler med at skære græskar, synge vores halloween sang og gik i optog ned til plejehjemmet hvor der blev sunget for de gamle. Sluttede af i kirken med en lille event og kåring af de flotteste udklædninger.

Juletræ:

Vi havde i år hele 3 juletræer at vælge imellem, Carsten sørgede for fældning og opstilling. Tændingen gik fint med pænt fremmøde, Kondi spillede og Bent var julemand, der blev uddelt ca. 300 godteposer.

Brugsens fødselsdag:

Brugsen fejrede i 2009 sin 125 års fødselsdag, og er en af landets ældste brugser. Vi var med, med en flagallé, en gave og lidt underholdning.

Gøngearr.:

Efter at have vedtaget i Handelsrådet, at vi i 2010 skulle lave et fællesarr. I Faxe kommune med temaet Gøngehøvdingen. Deltog vi den 15. okt. i et møde med bestyrelsen i Svend Gøngeforeningen i Lundby. Svend Gønge bliver 400 år, og det bliver fejret i flere kommuner i området bl.a. Vordingborg – Næstved – Køge og Faxe.

Vi har planlagt et Gøngestafetløb med start i Vindbyholt og hele vejen rundt i kommunen, for at følge det vi kalder Gøngeruten, men også for at binde de 3 gamle kommuner tættere sammen.

Desuden bliver der i de store byer Haslev – Faxe – Karise og Faxe Ladeplads særlige arr. F.eks. Gøngemarked.

Blomster:

I 2009 blev det kun til udsmykning med vores blomsterstandere. Vi havde ellers søgt SEAS om tilladelse til at ophænge ampler i lysmasterne, men fik afslag.

Vi har derfor planlagt at lave nogle blomsterkummer, og sætte dem op på Hovedgaden og Faxevej til sommer.

Nye tiltag i 2010 og fremover:

Ungdomsrådet med i Rivierafesten - Planlægning af et Beachparty næste sommer ved flagstangen - Etablering af en isbod ved Parkeringspladsen ved flagstangen til sommer - Udvide flagalle til hele Faxevej til skolen - Etablere en computer café - Kulturhus - Turistcenter - Skøjtebane i Lunden om vinteren - Byporte.

Del siden